HYDROGEOLOGIA

Posiadając wykwalifikowany zespół specjalistów z dużym doświadczeniem i odpowiednimi uprawnieniami oferujemy Państwu usługi w zakresie:

 • Projekty i dokumentacje hydrogeologiczne ustalające zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych i źródeł naturalnych;
 • Operaty wodnoprawne na pobór wód podziemnych;
 • Projekty i dokumentacje określające warunki hydrogeologiczne dla istniejących i nowo projektowanych obiektów;
 • Projekty i dokumentacje hydrogeologiczne określające warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi;
 • Projekty i dokumentacje hydrogeologiczne określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne (np. stacje paliw, wysypiska śmieci);
 • Projekty i dokumentacje hydrogeologiczne określające warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym składowaniem odpadów na powierzchni;
 • Pobór próbek wody oraz przeprowadzanie badania jakości wód podziemnych;
 • Określanie możliwości realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków;
 • Projektowanie i wykonywanie otworów obserwacyjnych (piezometry);
 • Sporządzanie opinii i ekspertyz hydrogeologicznych;
 • Projekty likwidacji otworów studziennych i obserwacyjnych;

Sporządzane przez nas opracowania spełniają wszystkie potrzebne normy oraz wymagania zawarte w ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. Dodatkowo projekty robót geologicznych są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji, natomiast dokumentacje hydrogeologiczne są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Gwarantujemy wysoką jakość naszych opracowań i usług. Podejmujemy się wykonania nietypowych zleceń. Zapewniamy krótkie terminy realizacji. Za nasze usługi proponujemy konkurencyjne ceny, każdorazowo uzgadniane z inwestorem lub wykonawcą, uzależnione od zakresu i rodzaju robót. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu z nami.