GEOLOGIA ZŁOŻOWA, GÓRNICZA i OBSŁIGA KOPALŃ

Współpracujemy z Przedsiębiorcą na każdym etapie życia zakładu górniczego.

W dziedzinie geologii złożowej świadczymy pełny zakres usług na potrzeby uruchomienia i wygaszenia eksploatacji. Oferujemy kompleksowe wykonawstwo w zakresie projektowania robót geologicznych, wierceń poszukiwawczych, sporządzania dokumentacji geologicznych i wniosków koncesyjnych wraz z projektami zagospodarowania złóż. Zajmujemy się poszukiwaniem, rozpoznawaniem i bilansowaniem złóż wszystkich typów kopalin z wyłączeniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej.

Prowadzimy również obsługę geologiczno-górniczą kopalni oraz wykonujemy dokumentację ruchową zakładu górniczego. Reprezentujemy Przedsiębiorcę podczas kontroli organu administracji geologicznej i górniczej.

Wykonujemy:

 • Projekty robót geologicznych;
 • Wiercenia geologiczno-badawcze wraz z nadzorem geologicznym;
 • Badania laboratoryjne rodzaju i jakości kopaliny;
 • Dokumentacje powykonawcze robót wiertniczych, profilowanie otworów wiertniczych;
 • Dokumentacje geologiczne złóż surowców skalnych, kruszyw naturalnych, kamieni budowlanych i drogowych, surowców ilastych ceramiki budowlanej i ceramiki szlachetnej, surowców przemysłu materiałów ogniotrwałych, surowców węglanowych dla przemysłu wapienniczego, węgla kamiennego, brunatnego, rud metali, soli kamiennych i potasowo-magnezowych, gipsów i anhydrytów, wód termalnych, leczniczych i solanek…
 • Inne dokumentacje geologiczne, dla robót nie zakończonych udokumentowaniem złoża;
 • Wyceny informacji geologicznej;
 • Karty informacyjne przedsięwzięcia;
 • Raporty o oddziaływaniu projektowanych i czynnych kopalń na środowiska;
 • Projekty zagospodarowania złoża;
 • Wnioski koncesyjne, przenoszenie i wygaszenie koncesji;
 • Plany ruchu zakładów /likwidowanych zakładów/ górniczych;
 • Usługi Kierowania Ruchem Zakładu Górniczego wydobywającego kopaliny inne niż węgiel brunatny bez użycia środków strzałowych oraz wody lecznicze termalne i solanki;
 • Usługi Geologa Górniczego dla wszystkich zakładów górniczych wraz z prowadzeniem dokumentacji Mierniczo-Geologicznej i innymi opracowaniami kartograficznymi;
 • Dokumenty bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników;
 • Projekty techniczne eksploatacji, zwałowania, oceny stateczności skarp i zboczy;
 • Projekty rekultywacji wyrobisk, terenów i obszarów górniczych po eksploatacji złóż;
 • Operaty ewidencyjne zmian w zasobach złóż, szacowanie ilości zasobów wydobytych w związku z niekoncesjonowaną eksploatacją dla potrzeb organów administracji państwowej;
  Kompleksowy consulting oraz wykonawstwo w zakresie przeprowadzenia procedury związanej z uzyskaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopaliny ze złóż;

Koszty wykonania ww. opracowań jest ustalany indywidualnie i zależy od zakresu prac terenowych i laboratoryjnych. Uzyskanie szczegółowej informacji dotyczącej cen naszych usług można uzyskać telefonicznie lub wysyłając zapytanie ofertowe (Kontakt).

Wszystkie nasze dokumenty są sporządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego pod nadzorem uprawnionych osób.

Gwarantujemy wysoką jakość naszych opracowań i usług. Podejmujemy się wykonania nietypowych zleceń. Zapewniamy krótkie terminy realizacji. Za nasze usługi proponujemy konkurencyjne ceny, każdorazowo uzgadniane z inwestorem lub wykonawcą, uzależnione od zakresu i rodzaju robót. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu z nami.