GEOTECHNIKA

Prace dokumentacyjne związane z ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych realizujemy w formie trzech dokumentów:

 • opinii geotechnicznej
 • dokumentacji badań podłoża gruntowego
 • projektu geotechnicznego

Zakres prac zależy od stopnia skomplikowania warunków gruntowo – wodnych oraz konstrukcji projektowanego obiektu budowlanego.

Opinia geotechniczna powinna ustalać przydatność gruntów na potrzeby budownictwa oraz wskazywać kategorię geotechniczną obiektu budowlanego. Wykonywana jest dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych.

Dokumentacja badań podłoża gruntowego jest wykonywana zgodnie z obowiązującą w Polsce Normą Eurokod 7. Zawiera  charakterystykę wykonanych polowych i laboratoryjnych badań gruntów i wód, ich wyniki i interpretację. Przedstawia model geologiczny oraz zestawienie wyprowadzonych wartości danych geotechnicznych dla każdej warstwy. Dokumentację sporządza się dla obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej.

Projekt geotechniczny wykonujemy we współpracy z Projektantami zgodnie z obowiązującą Normą Eurokod 7. Poza elementami zawartymi w dokumentacji badań podłoża gruntowego powinien zawierać m.in.:

 • prognozę zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie;
 • określenie oddziaływań od gruntu;
 • obliczenie nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności;
 • specyfikację badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych

Projektowanie i wykonywanie robót geologicznych na potrzeby ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych [Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463].

Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia  wykonujemy m. in. dla:

 • obiektów mieszkalnych: przydomowe oczyszczalnie ścieków, budownictwo jednorodzinne, osiedla mieszkaniowe itp.
 • obiektów przemysłowych i handlowych: hale magazynowe, centra handlowe, budynki usługowe itp.
 • użyteczności publicznej: szkoły, urzędy, kościoły, hale sportowe itp.
 • infrastruktury drogowej i kolejowej: drogi, mosty, wiadukty, tory kolejowe, sieci kanalizacyjne itp.
 • specjalnych: elektrownie wiatrowe, lądowiska, rurociągi itp.

W celu sporządzenia opracowań geotechnicznych wykonujemy:

 • wiercenia małośrednicowe do głębokości 25,0 m ppt.
 • sondowania dynamiczne DPL, DPM, DPH, SLVT
 • sondowania statyczne CPT, CPTU
 • badania dylatometryczne DMT
 • badania laboratoryjne gruntów

Gwarantujemy wysoką jakość naszych opracowań i usług. Podejmujemy się wykonania nietypowych zleceń. Zapewniamy krótkie terminy realizacji. Za nasze usługi proponujemy konkurencyjne ceny, każdorazowo uzgadniane z inwestorem lub wykonawcą, uzależnione od zakresu i rodzaju robót. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu z nami.