GEOLOGIA INŻYNIERSKA

 • Projekty robót geologicznych
 • Dokumentacje geologiczno – inżynierskie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych [Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463] Dokumentację Geologiczno-Inżynierską sporządza się przy stwierdzeniu złożonych warunków gruntowo-wodnych dla obiektów zaliczonych do drugiej oraz wszystkich obiektów z trzeciej kategorii geotechnicznej. Każda z wykonywanych dokumentacji poprzedzona jest opracowanym przez nas projektem robót geologicznych. Projekt robót geologicznych i dokumentacja geologiczno – inżynierska zatwierdzane są we właściwym organie administracji geologicznej.

Do w/w kategorii zalicza się m.in.:

 • przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża,
 • obiekty energetyki
 • rafinerie, zakłady chemiczne,
 • zapory wodne i inne budowle hydrotechniczne o wysokości piętrzenia powyżej 5,0 m,
 • obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),
 • obiekty infrastruktury krytycznej,
 • obiekty zabytkowe i monumentalne

Sporządzane przez nas opracowania spełniają wszystkie potrzebne normy oraz wymagania zawarte  w ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. Dodatkowo projekty robót geologicznych są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji, natomiast dokumentacje geologiczno-inżynierskie są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

W celu sporządzenia opracowań geologiczno – inżynierskich wykonujemy :

 • wiercenia małośrednicowe do głębokości 25,0 m ppt.
 • sondowania dynamiczne DPL, DPM, DPH, SLVT
 • sondowania statyczne CPT, CPTU
 • badania dylatometryczne DMT
 • badania laboratoryjne gruntów

Gwarantujemy wysoką jakość naszych opracowań i usług. Podejmujemy się wykonania nietypowych zleceń. Zapewniamy krótkie terminy realizacji. Za nasze usługi proponujemy konkurencyjne ceny, każdorazowo uzgadniane z inwestorem lub wykonawcą, uzależnione od zakresu i rodzaju robót. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu z nami.